ജില്ലാ ആഫീസ് (&എസ്)

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ

ഫോൺ

ഇമെയിൽ

മേൽവിലാസം

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ.അനീഷ് കുമാർ ബി

0471 - 2533727

ddtvm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, വേങ്ങൽ ബിൽഡിംഗ്, കേശവദാസപുരം, തിരുവനന്തപുരം-4  

8281118536

ecostattvm[at]gmail[dot]com

കൊല്ലം

ശ്രീ.ഇസഡ്.ഷാജഹാൻ

0474 - 2793418

ddklm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കൊല്ലം, രണ്ടാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം

8281118525

ecostatklm[at]gmail[dot]com

പത്തനംതിട്ട

ശ്രീമതി.പി.കെ.ശാലിനി

0468 - 2322748

ddptm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ് പത്തനംതിട്ട, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, നാലാം നില, പത്തനംതിട്ട,689645

8281118516

ecostatptm[at]gmail[dot]com

ആലപ്പുഴ

ശ്രീ. ശ്രീകുമാർ. ആർ

0477 - 2252312

ddalp[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ആലപ്പുഴ, 688001

8281118504

ecostatalp[at]gmail[dot]com

കോട്ടയം

ശ്രീമതി.മേരി ജോർജ്

0481 - 2562073

ddktm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കോട്ടയം,സെന്റ്.ആന്റണീസ് കോംപ്ലക്സ്,നാഗമ്പടം, കോട്ടയം, 686001

8281118492

ecostatktm[at]gmail[dot]com

ഇടുക്കി

ശ്രീ.സുനിൽ അഗസ്റ്റിൻ

0486 - 2222856

ddidk[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, ഇടുക്കി, രണ്ടാം നില, മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ (ന്യൂ ബ്ലോക്ക്), തൊടുപുഴ.പി.ഒ, 685584

8281118481

ecostatidk[at]gmail[dot]com

എറണാകുളം

ശ്രീമതി.സിൻസിമോൾ ആന്റണി

0484 - 2422533

ddekm[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, എറണാകുളം, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, മൂന്നാം നില, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കാക്കനാട്, 682 030.

8281118468

ecostatekm[at]gmail[dot]com

തൃശ്ശൂർ

ശ്രീ.ഷോജൻ.എ.പി.

0487 - 2361339

ddtsr[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, തൃശ്ശൂർ, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, അയ്യന്തോൾ, തൃശ്ശൂർ, 680003

8281118457

ecostattsr[at]gmail[dot]com

പാലക്കാട്

ശ്രീ.കെ.ശ്രീധര വാര്യർ

0491 - 2505106

ddpkd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, പാലക്കാട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, പാലക്കാട്, 678001

8281118446

ecostatpkd[at]gmail[dot]com

മലപ്പുറം

ശ്രീ.ഉസ്മാൻ ഷരീഫ് കൂരി

0483 - 2734939

ddmlp[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, മലപ്പുറം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ബി 2 ബ്ലോക്ക്, മലപ്പുറം, 676 505

8281118435

ecostatmlp[at]gmail[dot]com

കോഴിക്കോട്

ശ്രീ.വി.രാജേഷ്

0495 - 2370343

ddkkd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒ, കോഴിക്കോട്, 673020.

8281118425

ecostatkzh[at]gmail[dot]com

വയനാട്

ശ്രീ.ഇ.വി.പ്രേമരാജൻ

0493 - 6202633

ddwyd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, വയനാട്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കൽപ്പറ്റ നോർത്ത്, വയനാട്, 673122

8281118417

ecostatwyd[at]gmail[dot]com

കണ്ണൂർ

ശ്രീ.ജി.എസ്.രജത്

0497 - 2700405

ddknr[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കണ്ണൂർ, അഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  ഒന്നാം നില, കണ്ണൂർ, 670002

8281118408

ecostatknr[at]gmail[dot]com

കാസർഗോഡ്

ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ പലേരി

04994 - 256474

ddksd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ജില്ല ആഫീസ്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്, കാസർഗോഡ്, ഡി.പി.സി.സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, വിദ്യാനഗർ.പി.ഒ, കാസർഗോഡ്, 671123

8281118402

ecostatksd[at]gmail[dot]com

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON