സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

ശ്രീ.പിണറായി വിജയൻ,

മുഖ്യമന്ത്രി

മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ നം. 0471-2333241

ഫാക്സ് 0471-2333489 

www.keralacm.gov.in

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി

ഡോ.വിശോസ് മെത്ത ഐ.എ.എസ്, സെക്രട്ടറി

റൂം നം 393, മെയിൻ ബ്ലോക്ക്,

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം 

ഫോൺ നം. 0471-2327451, 2518228 (O) 

secyplgea[at]gmail[dot]com

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON