സെക്രട്ടേറിയറ്റ് 

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി

 

മുഖ്യമന്ത്രി

മൂന്നാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്,

സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം

ഫോൺ നം. 0471-2333241

ഫാക്സ് 0471-2333489 

www.keralacm.gov.in

ആസൂത്രണ സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി

ഡോ.എ.ജയതിലക് ഐ.എ.എസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി,

റൂം  നമ്പർ 201A, മൂന്നാം നില, അനക്സ് I, സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം    

ഫോൺ : 0471- 2333028, 2517214  

ഇ-മെയിൽ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON