ഡയറക്ടറേറ്റ്  

ഡയറക്ടർ

ശ്രീ.വി.രാമചന്ദ്രൻ

0471-2305318 (O)

0471-2305317 (Fax)

0471-2332831 (R)

8281118502

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dgdir[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

   

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ

ശ്രീ.പി.വി.ബാബു

ജനറൽ

0471-2306039

8281118546

ecostatadlg[at]gmail[dot]com

addlg[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീമതി.ഷീല.പി.ശങ്കർ

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം 

8281118597

ecostataddlsi[at]gmail[dot]com

addlsi[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീ.സജീവ്.പി.പി

പ്രൈസ്

8281118596

ecostataddlpri[at]gmail[dot]com

addlpri[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആഫീസർ

ശ്രീ.ഷിബു.എ.റ്റി

ജീവനക്കാര്യം, അക്കൗണ്ടസ്, ബഡ്ജറ്റ്

 0471-2303935
9947543938

saoao[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ

ശ്രീമതി.സി.എസ്.ലതാകുമാരി 

ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് 

0471-2307419

8281118563

ecostatearas[at]gmail[dot]com

jdearas[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീ.പി.എസ്.ശിവപ്രസാദ്

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സെൻസസ്

8281118558

ecostatagc[at]gmail[dot]com

jdagc[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 ശ്രീ.കെ. ദാമോദരൻ

പ്ലാനിംഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ആന്റ് കോ-ഓർഡിനേഷൻ

0471-2307419

8281118571

ecostatplg[at]gmail[dot]com

 ശ്രീ.മനോജ്.എം

സർവ്വെ ആന്റ് ഡിസൈൻ

8281118559

ecostatsdd[at]gmail[dot]com

jdsad[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ / നോസോളജിസ്റ്റ്

ശ്രീ.വിശ്വനാഥൻ സി.ആർ

കമ്പ്യൂട്ടർ

0471-2983023

 8281118605

ecostatcomp[at]gmail[dot]com

ddit[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീമതി.രശ്മി.സി.പി

എം.സി.സി.ഡി

0471-2305552

8281118570

ecostatnos[at]gmail[dot]com

mccdkerala[at]gmail[dot]com

ddmccd[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

 ശ്രീ.സി.മാധവൻ

വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

0471-2305552

8281118575

ecostatvs[at]gmail[dot]com

ddvs[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ശ്രീമതി.എൽ.ശോഭന പിളള 

 

ഇവാലുവേഷൻ

0471-2305552

8281118562

ddcoc[dot]des[at]kerala[dot]gov[dot]in

ecostatcc[at]gmail[dot]com

ശ്രീമതി.ദീപ.എസ്.എ

അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ സെൻസസ്

8281118573

ecostatagc[at]gmail[dot]com

 

 

ഡിവിഷൻ/സെക്ഷൻ

ഫോൺ

ഇ-മെയിൽ

അക്കൗണ്ട്സ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (അക്കൗണ്ട്സ്)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (അക്കൗണ്ട്സ്)

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (അക്കൗണ്ട്സ്)

8281118588

8281118581

8281118600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ - I (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ - II (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)

8281118557

8281118560

 

 

ബഡ്ജറ്റ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (ബഡ്ജറ്റ് )

8281118554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കാർഷിക സെൻസസ് 

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (കാർഷിക സെൻസസ്  )

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കാർഷിക സെൻസസ്  )

8281118558

8281118573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ആനുവൽ സർവ്വെ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എ.എസ്.ഐ  )

റിസർച്ച് ആഫീസർ  (എ.എസ്.ഐ  )

8281118561

8281118590

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ബി.എസ്.എൽ.എൽ.ഡി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവിഷൻ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (കമ്പ്യൂട്ടർ )

കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർവൈസർ (കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം )

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം )

8281118605

8281118602

8281118603

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ഇ.എ.ആർ.എ.എസ്

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് )

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് -ഏര്യ)

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ)

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഇ.എ.ആർ.എ.എസ് സാമ്പിൾ ചെക്ക്)

8281118563

8281118553

8281118566

8281118564

8281118565

8281118568

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്

സീനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് )

 

8281118556

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇവാലുവേഷൻ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇവാലുവേഷൻ )

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ഇവാലുവേഷൻ )

8281118562

8281118592

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഫെയർ കോപ്പി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ജനറൽ സെക്ഷൻ

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രങ്തനിം സെക്ഷൻ

 

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഇ൯ഫ്രാസ്ട്രക്ച്ർ  ആന്റ് ഇ൯വിയോർൺമെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

അഡീഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആഫീസർ (&ഇഎസ് )

8281118589

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ഐ.ഐ.പി

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഐ.ഐ.പി )

8281118591

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ലേബർ ആന്റ് ഹൗസിംഗ്

റിസർച്ച് ആഫീസർ (ലേബർ &ഹൗസിംഗ് )

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ലേബർ &ഹൗസിംഗ് )

8281118587

8281118579

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എം.സിസ.സി.ഡി

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

എം.ഐ.പ്രൈസ്

റീജിയണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (എം.ഐ.പ്രൈസ്)

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് (എം.ഐ.പ്രൈസ്)

8281118569

8281118509

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

എൻ.എസ്.എസ്

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

സീനിയർ കമ്പ്യൂട്ടർ സൂപ്പർവൈസർ (എൻ.എസ്.എസ് )  

സ്ക്രൂട്ടിണി ആഫീസർ  (എൻ.എസ്.എസ് )  

8281118548

8281118549

8281118582

8281118593

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

പ്ലാനിംഗ്  &  പബ്ലിക്കേഷൻ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (പ്ലാനിംഗ് )  

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (പബ്ലിക്കേഷൻ )

 

8281118550

8281118599

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

പ്രൈസ്

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (പ്രൈസ്)  

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (പ്രൈസ്)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (പ്രൈസ്)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (പ്രൈസ്/കെ.എസ്.എസ്.എസ്.പി)  

8281118596

8281118567

8281118580

8281118584

8281118586

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സർവ്വെ &ഡിസൈൻ

 

റിസർച്ച് ആഫീസർ (എസ് &ഡി)  

8281118552

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

സാസാ

റിസർച്ച് ആഫീസർ (സാസാ)  

8281118551

 

സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ  –I (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ  -II (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ -III (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

റിസർച്ച് ആഫീസർ -IV (സ്റ്റേറ്റ് ഇൻകം)  

8281118597

8281118595

8281118572

8281118576

8281118577

8281118594

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വിജിലൻസ്

 

റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ്  (വിജിലൻസ് )

8281118601

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്

റീജിയണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസർ (വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്)   അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ  (വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  /  കെ.എസ്.എസ്.എസ്.പി)   

8281118598

8281118574

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON