ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ശ്രീ. ടീക്ക റാം മീണ ഐ.എ.എസ്.

ശ്രീ. സജീവ് പി.പി. 

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ(i/c)

Uncategorised

PRICE BULLETIN 2021

January 2021

February 2021

March 2021

April 2021

May 2021

June 2021

July 2021

August 2021

September 2021

October 2021

November 2021

December 2021

 

Department Order 2021

     

Order Number

Date

Abstract

DES/2136/2021-EB2 07.10.2021 Notional Promotion in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)
DES/2759/2021-EB6 27.09.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer
DES/2785/2021-EB6 25.09.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer 
DES/1606/2021-EB6 23.09.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer 
DES/1830/2021-EB6 27.09.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor (Computer)
DES/21000/2019-EA3 22.09.2021 Promotion to the post of Statistical Assistant Grade II/Statistical Investigator Grade II through  cadre change from Office Attendant 
DES/2606/2021-EB6 14.09.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer 
DES/1794/2021-EB6 16.09.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/1606/2021-EB6 07.09.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor(computer)
DES/1935/2021-EB(2) 14.09.2021 Transfer and posting in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)/Computer Supervisor
DES/595/2021-EA(1) 06.09.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Statistical Assistant Grade I/Statistical Investigator Grade I/Junior Statistical Inspector
DES/1935/2021-EB2 26.08.2021 Transfer and posting in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)/Computer Supervisor
 DES/1590/2021-EB6  18.08.2021 Declaration of probation in the cadre of Additional District officer/ Statistical officer/ Scrutiny Officer/ Senior Research Assistant
DES/99/2021-EB1 04.08.2021 Additional charge to Joint Director - Kerala State Statistical Commission 
DES/545/2021-EB1 06.08.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Research Officer
DES/1830/2021-EB6 06.08.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor (Computer)
DES/1794/2021-EB6 02.08.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Additional District Officer/Statistical Officer/Scrutiny Officer/Senior Research Assistant
DES/21000/2019-EA3 26.07.2021 Promotion to the post of Statistical Assistant Grade II/Statistical Investigator Grade II through  cadre change from Office Attendant 
DES/545/2021-EB1 22.07.2021 Promotion in the cadre of Research Officer
DES/595/2021-EA(1) 09.07.2021 Transfer and Posting in the cadre of Statistical Assistant Grade I/Investigator Grade I/ Junior Statistical Inspector
DES/1935/2021-EB2 06.07.2021 Transfer and posting in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)/Computer Supervisor
DES/1830/2021-EB6 29.06.2021 Promotion and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor (Computer)
DES/1794/2021-EB6 16.06.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Additional District Officer
DES/545/2021-EB1 15.06.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Research Officer
     
DES/1016/2021-EB6 10.03.2021 Declaration of probation in the cadre of Additional District officer/ Statistical officer/ Scrutiny Officer/ Senior Research Assistant
DES/862/2021-EB6 22.02.2021 Declaration of probation in the cadre of Taluk Statistical Officer
EB(3)13261/2019/DES  20.02.2021 Ratio promotion to the post of Driver Grade I
EB(3)18391/2019/DES  20.02.2021 Promotion to the post of LD typist through cadre change
EB(3)5087/2019/DES  19.02.2021 Promotion to the post of UD Typist
DES/595/2020/EA(1) 18.02.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Statistical Assistant Grade I/Statistical Investigator Grade I/Junior Statistical Inspector 
DES/220/2020-EB2 15.02.2021 Transfer and posting in the cadre of Research Assistant/ Statistical Inspector/Extension Officer (P&M)/Computer Supervisor
DES/543/2019-EB6 12.02.2021 Transfer and Posting in the cadre of Taluk statistical Officer
DES/545/2021-EB1 09.02.2021 Promotion, Transfer and Posting in the cadre of Research Officer
DES/3745/2020-GRC 19.01.2021 Refixation of Seniority in the cadre of Research Officer
DES/463/2020EA(1)  18.01.2021 Transfer and Posting in the cadre of Statistical Assistant Grade I/Investigator Grade I/ Junior Statistical Inspector
DES/536/2020-EB6 16.01.2021 Promotion and Posting in the cadre of Taluk Statistical Officer/ Statistical Officer/ Senior Supervisor (Computer)
 DES/522/2020-EB6  07.01.2021 Promotion and Posting in the cadre of Additional District Officer

September 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

October 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 31

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

August 2021

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON