ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ശ്രീ. ടീക്ക റാം മീണ ഐ.എ.എസ്.

ശ്രീ. സജീവ് പി.പി. 

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ

കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണം, തരംതിരിക്കൽ, വിശകലനം, അപഗ്രഥനം, പ്രചാരണം എന്നിവയ്ക്കായുളള സംസ്ഥാനത്തെ നോഡൽ ഏജൻസിയാണ് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിവിവരകണക്ക് വകുപ്പ്. ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സംവിധാനമുളള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതി വിവര സംവിധാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വകുപ്പിന് ഡയറക്ടറേറ്റ് കൂടാതെ 14 ജില്ലാതല ആഫീസുകളും 61 താലൂക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആഫീസുകളും നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ് കൂടാതെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധങ്ങളായ ഡാറ്റയുടെ ശേഖരണത്തിനും ക്രോഡീകരണത്തിനും റിപ്പോർട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമായി മറ്റ്  41  വകുപ്പുകളിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്  സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

 

 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

പുതിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
ക്വിക്ക് സ്റ്റഡി റിപ്പോർട്ട് ഫേസ് II ഇൻ അൺഇൻ കോര്പറേറ്റഡ് നോൺ അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ  എന്റർപ്രൈസസ് ഇൻ കേരള 2021 കേരള പൊതുവിപണി വില അവലോകനം ആഗസ്റ്റ് 2021 

 പ്രൈസ് ബുള്ളറ്റിൻ ആഗസ്റ്റ് 2021

ആന്വൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ക്രോപ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ഇൻ കേരള 2019-2020

വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് റിപ്പോർട്ട് 2019  

     

 ...........................................................................................................................................................................................................................................

 

       

...........................................................................................................................................................................................................................................

 

             

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON