ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

ഡോ.എ.ജയതിലക്, ഐ.എ.എസ്.

ശ്രീ.വി.രാമചന്ദ്രൻ,

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി

പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി

ഡയറക്ടർ

Uncategorised

 

Kerala @ a Glance

Date of Formation

1 November 1956

Location

Southwest tip of the India's main land
Latitude - 8°18` and 12° 48` N
Longitude - 74° 52` and 77° 22` E

Capital

Thiruvananthapuram

Area

38,863 sq. km.

Principal Language

Malayalam

Time

GMT + 5:30

Currency

Indian Rupee

Climate

Tropical

(i)                 Summer

(ii)               Monsoon

(iii)             Winter

Feb – May (24-33°C)

Jun – Sept (22-28°C)

Oct – Jan (22-32°C)

National Festival

Onam

State Animal

Elephant

State Bird

The Great Indian Hornbill (Buceros bicornis)

State Flower

Kanikonna (Cassia fistula)

State Tree

Coconut Tree (Cocos nucifera)

Staple Food

Rice

State Fish

Pearl Spot (“Karimeen” in Malayalam) (Etroplus suratensis)

Neighbouring States/ Union Territories

Tamil Nadu, Karnataka and Lakshadweep

High Court

Kochi

Length of Costal Line

590km

Length of Rivers

3092km

Rivers – West Flowing

41 Nos.

Rivers – East Flowing

3 Nos.

Highest Populated District

Malappuram

Lowest populated district

Wayanad

Largest district

Palakkad

Smallest district

Alappuzha

Longest river

Periyar

Highest peak

Anamudi

Largest lake

Vembanad Lake

PUBLICATION 

 
         
  Report on Cost of Cultivation of Imp Crops in Kerala 16-17  Price Bulletin April 2019 കേരള പൊതു വിപണി എപ്രിൽ 2019  Statistical Abstract 2019  കേരള പൊതു വിപണി മാർച്ച് 2019
 
     
Price Bulletin March 2019  Report on Agricultural Statistics 2017-18   Report on Medical Certificate on Cause of Death 2017

കേരള പൊതു വിപണി ഫെബ്രുവരി 2019

 Price Bulletin February 2019
     
         
Annual Vital Statistics Report 2017 Residential Vital Rates 2017  Gender Statistics 2017-18 കേരള പൊതുവിപണി ജനുവരി 2019 Price Bulletin January 2019 
     
 Annual Review of Crop Statistics System in Kerala -  2016-17  Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2014-15 കേരള പൊതുവിപണി വില അവലോകനം ഡിസംബർ 2018 Price Bulletin December 2018   Report on Building Statistics 2015-16
     
 
 Price Statistics 2016  Statistical Handbook Kerala 2017  Kerala Pothu Vipani November 2017  Price Bulletin November 2018   Annual Review of Crop System in Kerala 2015-16
     

  

Scheme / Division

Reports

   
Price കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - എപ്രിൽ 2019
Price Price Bulletin April 2019
Cost of Cultivation Report on Cost of Cultivation of Important Crops in Kerala 16-17
Price കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - മാർച്ച് 2019

Price

Price Bulletin March 2019

General Publication

Statistical Abstract 2019

EARAS

 Report on Agricultural Statistics 2017-18

MCCD

 Report on Medical Certificate on Cause of Death 2017

Price

Price Bulletin February 2019

Price

കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - ഫെബ്രുവരി 2019

General Publication

Gender Statistics 2017-18

Civil Registration System

Residential Vital Rates 2017

Civil Registration System

Annual Vital Statistics Report 2017

Price

Price Bulletin January 2019

Price 

കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - ജനുവരി 2019

Price

കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - ഡിസംബർ 2018

Price

Price Bulletin December 2018

Price

കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം -നവംബർ 2018

Price

Price Bulletin November 2018

MCCD

Report on Medical Certificate on Cause of Death 2016

 Labour and Housing

Report on Building Statistics 2015-16

MCCD 

 Report on Medical Certificate on Cause of Death 2014

MCCD 

 Report on Medical Certificate on Cause of Death 2013

MCCD 

 Report on Medical Certificate on Cause of Death 2012

MCCD 

 Report on Medical Certificate on Cause of Death 2011

Price

Price Bulletin October 2018

Price

കേരള പൊതുവിപണി അവലോകനം - ഒക്ടോബർ 2018

Price

Kerala Pothu Vipani September 2018

Price

Price Bulletin September 2018

EARAS

Report on Annual Review of Crop Statistics System in Kerala through the scheme for improvement of Crop Statistics 2016-17

General Publication

Statistical Handbook Kerala 2017

Price

Price Statistics 2016

Price Bulletin

Price Bulletin August 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani August 2018

Cost of Cultivation

Report on Annual Review of Crop System in Kerala - Through the scheme for Improvement of Crop Statistics 2015-16

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani July 2018

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin June 2018

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2016

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani June 2018

Price Bulletin

Price Bulletin May 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani May 2018

Price Bulletin

Price Bulletin April 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani April 2018

Price Bulletin

Price Bulletin March 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani March 2018

Price Bulletin

Price Bulletin February 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani February 2018

Price Bulletin

Price Bulletin January 2018

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani January 2018

Labour and Housing

Annual Average Market Price - Building Materials for 2016-17

Labour and Housing

Report on Panchayath Level Building Statistics 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin December 2017

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani December 2017

Price Bulletin

Price Bulletin November 2017

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani November 2017

Price Bulletin

Price Bulletin October 2017

Kerala Pothu Vipani

Kerala Pothu Vipani October 2017

Price Bulletin

Price Bulletin September 2017

Price Bulletin

Price Bulletin August 2017

Price Bulletin

Price Bulletin July 2017

Price Bulletin

Price Bulletin June 2017

Price Bulletin

Price Bulletin May 2017

Price Bulletin

Price Bulletin April 2017

Price Bulletin

Price Bulletin March 2017

Price Bulletin

Price Bulletin February 2017

Price Bulletin

Price Bulletin January 2017

Survey and Studies

Report on Qualitative and Quantitative Condition in Housing Rural Kerala 2016-17

Price

Price Statistics 2015    

Price Bulletin

Price Bulletin December 2016

Agricultural Statistics

Report on Agricultural Statistics 2016-17 

Price Bulletin

Price Bulletin November 2016

General Publication

Report on Gender Statistics 2016-17

Price Bulletin

Price Bulletin October 2016

Survey and Studies

Report on Cement Bricks Manufacturing Units in Kerala 2016-17

Price Bulletin

Price Bulletin September 2016

Survey and Studies

Pilot Study Report on Non Availability of Laborers in Agriculture Sector 2015-16

Price Bulletin

Price Bulletin August 2016

State Income

Report on ECONOMIC CUM PURPOSE CLASSIFICATIONS OF Local Body Accounts - KERALA  2008-09 to 2011-12

Price Bulletin

Price Bulletin July 2016

State Income

Report on Economic Cum Purpose Classification of Local Body Accounts - Kerala 2012-13, 2013-14, 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin June 2016

State Income

Report on GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OF KERALA  & INDIA FROM  2011-12 to 2015-16  (BASE YEAR 2011-12) (New Series) 

Price Bulletin

Price Bulletin May 2016

Price Bulletin

Price Bulletin April 2016

Agricultural Statistics

Report on the area and production of Vegetable Crops 2016-17

Price Bulletin

Price Bulletin March 2016

Price Bulletin

Price Bulletin February 2016

Price Bulletin

Price Bulletin January 2016

State Income

Report on ECONOMIC CUM PURPOSE CLASSIFICATIONS OF KERALA GOVERNMENT BUDGET 2011-12,2012-13 &2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin December 2015

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2015-2016

MCCD

Report on Medical Certificate on Cause of Death 2015

Price Bulletin

Price Bulletin November 2015

Labour and Housing

Annual Average Market Price - Building Materials for 2015-16 

Price Bulletin

Price Bulletin October 2015

Agricultural Statistics

Report on Agricultural Statistics 2015-16

Price Bulletin

Price Bulletin September 2015

Survey and Studies

Report on NPI-Orphanage / Care Home Survey 2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin August 2015

Survey and Studies

Report on Non Availability of Laborers in Kerala 2015-16 (Construction Sector)

Price Bulletin

Price Bulletin July 2015

Survey and Studies

Report on Hotels and Restaurants in Kerala 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin June 2015

Price Bulletin

Price Bulletin May 2015

Survey and Studies

Report on Home Nursing Institutions in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin April 2015

General Publication

Report on Gender Statistics 2015-16

Price Bulletin

Price Bulletin March 2015

General Publication

Compendium of Environment Statistics Kerala 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin February 2015

Price Bulletin

Price Bulletin January 2015

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2015

General Publication

Report on Infrastructure Statistics 2014-15

General Publication

Report on Gender Statistics 2014-15

General Publication

Statistics for Planning 2014

Price Bulletin

Price Bulletin December 2014

NSS

Report on Domestic Tourism in Kerala

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin November 2014

Survey and Studies

Report on Waste Management & Disposal Survey 2014-15, Kasaragod and Kottayam

Agricultural Statistics

 Report on Agricultural Statistics 2014-15

Price Bulletin

Price Bulletin October 2014

Survey and Studies

Report on Slaughter Houses and Poultry Stalls Survey in Kerala

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2014

Price Bulletin

Price Bulletin September 2014

Survey and Studies

Report on Saw Mills in Kerala 2014-15

Index of Industrial Production

Index of Industrial Production (Base Year 2004-05)

Price Bulletin

Price Bulletin August 2014

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2014-2015

NSS

Education in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin July 2014

Survey and Studies

Report on Survey on Thattukada in Kerala

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2014-15

NSS

Report on Health in Kerala 

Price Bulletin

Price Bulletin June 2014

Survey and Studies

Report on Status of Drinking Water Schemes in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin May 2014

State Income

Report on GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OF KERALA  FROM 2004-05 TO 2013-14 (BASE YEAR 2004-05)

Price Bulletin

Price Bulletin April 2014

Survey and Studies

Report on Private Medical Laboratories in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin March 2014

Price Bulletin

Price Bulletin February 2014

Price Bulletin

Price Bulletin January 2014

General Publication

Compendium of Environment Statistics Kerala 2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin December 2013

General Publication

Compendium of Environment Statistics Kerala 2013

Price Bulletin

Price Bulletin November 2013

State Income

Report on GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OF KERALA  FROM 2004-05 TO 2012-13 (Base Year 2004-05)

Price Bulletin

Price Bulletin October 2013

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2013

Price Bulletin

Price Bulletin September 2013

Economic Census

Provisional Report on 6th Economic Census

Price Bulletin

Price Bulletin August 2013

Economic Census

Report on 6th Economic Census

Price Bulletin

Price Bulletin July 2013

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2013-2014

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin June 2013

Labour and Housing

Report on Panchayath level Building Statistics 2013-14 

Price Bulletin

Price Bulletin May 2013

NSS

Debt and Investment in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin April 2013

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin March 2013

Agricultural Statistics

Report on Agricultural Statistics 2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin February 2013

State Income

Report on GROSS STATE DOMESTIC PRODUCT OFKERALA  FROM 1970-71 TO 2008-09 (BASE YEAR 1999-2000)

Price Bulletin

Price Bulletin January 2013

Survey and Studies

Report on Different Aspects of Migrants and Return Migrants

Survey and Studies

Report on Pravasi Malayali Census Volume I

NSS

Land and Livestock Holdings in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin December 2012

Agricultural Statistics

Report on Agricultural Statistics 2012-13 

Price Bulletin

Price Bulletin November 2012

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2012-13

NSS

Drinking Water, Sanitation, Hygeine and Housing Condition in Kerala

Price Bulletin

Price Bulletin October 2012

Economic Census

Instructions for 6th Economic Census

Price Bulletin

Price Bulletin September 2012

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2012-2013

Price Bulletin

Price Bulletin August 2012

Survey and Studies

Report on Pravasi Malayali Census Volume II

Labour and Housing

Annual Average Market Price - Building Materials for 2012-13 

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2012

Price Bulletin

Price Bulletin July 2012

Price Bulletin

Price Bulletin June 2012

General Publication

Report on Infrastructure Statistics 2012-13

Price Bulletin

Price Bulletin May 2012

General Publication

Report on Infrastructure Statistics of Kerala  2013-14

Price Bulletin

Price Bulletin April 2012

Price Bulletin

Price Bulletin March 2012

Price Bulletin

Price Bulletin February 2012

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2012-13

Price Bulletin

Price Bulletin January 2012

Agricultural Statistics

Rare Crops Survey 2012-13

General Publication

Report on Working Class Family Budget Survey 2011-12 - Volume - 1

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2011-12

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2011 

NSS

Employment - Unemployment Situation in Kerala 

NSS

Unicorporated Non Agricultural Enterprises in Kerala

Price

Price Statistics 2011

Agricultural Statistics

Report on Agricultural Statistics 2011-12

Agricultural Statistics

Report on Input Survey 2011-12

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2011-12

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2011-2012

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Thiruvananthapuram 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Kollam  

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Pathanamthitta  

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Alappuzha 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Kottayam  

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Ernakulam  

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Idukki 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Thrissur 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Palakkad

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Malappuram 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Kozhikode 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Wayanad 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Kannur 

Panchayat Level Statistics

Report on Panchayath Level Statistics 2011 - Kasaragod 

Survey and Studies

Report on Non-Profit Institutions in Kerala

General Publication

Report on Working Class Family Budget Survey 2011-12 - Volume - 2

Agricultural Census

Provisional Report on 9th Agricultural Census (Phase I)

Agricultural Census

Report on 9th Agricultural Census

Cost of Cultivation

Report on Cost of Cultivation 2010-2011

Labour and Housing

Report on Panchayath Level Building Statistics 2010-11 

Price

Price Spread Analysis on Coconut and Banana 

Price

Price Statistics 2010 

Price

Report on Wholesale Price Index of Manufactured Commodities 2010-11 

NSS

Unicorporated Non Agricultural Enterprises in Kerala - Central and State Sample Pooled Data 

Vital Statistics

Residential Vital Rates 2010 

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2010 

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2010-11

General Publication

Statistics for Planning 2009

Survey and Studies

An Introduction to Non-Profit Institutions in Kerala

Survey and Studies

Report of Survey on Care Homes in Kerala

Survey and Studies

Report of Survey on Farmers Suicides in Kerala

Survey and Studies

Report of Survey on Flowers, Vegetables, Medicinal Crops and Fruits

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2009-2010

Economic Census

Report on Enterprises Sector in Kerala

Vital Statistics

Residential Vital Rates 2009 

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2009 

NSS

Household Consumption of various Goods and Service in Kerala

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2009-10

Survey and Studies

Report of Survey on Markets in Kerala

Survey and Studies

Report on Activity Status of Migrants and Returnees (NORKA)

Survey and Studies

Report on Activity Status of Registrants in the Live Register of Employment Exchange (SASORREE)

Survey and Studies

Report on Survey on Unrecognized Schools

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2008-09

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2008-2009

Vital Statistics

Vital Statistics - A Trend Analysis 

Vital Statistics

Vital Statistics Report  2008 

NSS

Report on Domestic Tourism

NSS

Housing Condition & Amenities in Kerala

Price

Price Statistics 2008

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2008-2009

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2008-09

Survey and Studies

Report of Survey on Input Cost Prevailed in Fisheries Sector in Kerala

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2007-08

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2007-2008

Vital Statistics

Vital Statistics Report 2007

NSS

Report on Participation and Expenditure in Education

NSS

Socio Economic Survey – Household Consumer Expenditure 

NSS

Migration and Employment - Unemployment Situation in Kerala 2007-08

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2007-2008

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2007-08

Soil Conservation in Kerala

Evaluation Study on Soil Conservation in Kerala 2006-07

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2006-2007

Vital Statistics

Vital Statistics Report  2006

NSS

Service Sector Enterprises (Excluding Trade) in Kerala

NSS

Socio Economic Survey 

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2006-2007

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2006-07

Survey and Studies

Report of Survey on Slaughter Houses and Poultry Stalls in Kerala

Survey and Studies

Report of Survey on Unregistered Non-Banking Financial Institutions in Kerala

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2005-2006

Economic Census

Report on 5th Economic Census

Vital Statistics

Vital Statistics Report  2005

NSS

Un-organised Manufacturing Enterprises in Kerala 

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2005-2006

Annual Survey of Industries

Report on Annual Survey of Industries - Kerala 2005-06

General Publication

Statistics for Planning 2005

General Publication

Report on Survey of Minor Irrigation Schemes in Kerala

Survey and Studies

Report on Survey Aged in Kerala

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2004-2005

NSS

Employment and Unemployment

NSS

Household Consumer Expenditure 

NSS

National Sample Survey 60th Round 

Agricultural Statistics

Report on Agriculture Statistics 2004-2005

Agricultural Statistics

Paddy cultivation in Kerala from 1995-96 to 2004-05

Agricultural Statistics

Area, Production and Productivity Trend of Important Crops in Kerala from 1985 to 2004-05

Survey and Studies

Report on Survey of Private Medical Institutions in Kerala

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2003-2004

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2002-2003

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2001-2002

Cost of Cultivation

Report On Cost of cultivation 2000-2001

 

 

  

 ASI Schedule 2017-18

 Gazette Notification of ASI 2017-18

  .

RTI ACT 

2015

Transfer and Posting of Appellate Authority

2012

Kerala Service Act 2012

2005

Right to Information Act 2005 - English

Right to Information Act 2005 - Malayalam

 

തസ്തിക

പേരും ഉദ്യോഗപേരും

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർ

ശ്രീ.കെ.ദാമോദരൻ 

അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ   (പ്രൈസ്)

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695033

0471-2306039

9447677487

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ശ്രീമതി.എൽ.ശോഭനപിളള

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇവാലുവേഷൻ)

0471-2303404

9446858375

അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

 

 ശ്രീമതി. ദീപ.എസ്.എ

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ   (കാർഷിക സെൻസസ്സ്)

 

0471-2303404

9497268791

  

പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ഫോൺ

മേൽവിലാസം

തിരുവനന്തപുരം

ശ്രീ.അനീഷ് കുമാർ ബി

0471 - 2533727

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്വേങ്ങൽ ബിൽഡിംഗ്കേശവദാസപുരംതിരുവനന്തപുരം-4  

8281118536

കൊല്ലം

ശ്രീ.ഇസഡ്.ഷാജഹാൻ

0474 - 2793418

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കൊല്ലംരണ്ടാം നിലസിവിൽ സ്റ്റേഷൻകൊല്ലം

8281118525

പത്തനംതിട്ട

ശ്രീമതി.പി.കെ.ശാലിനി

0473 - 2322748

ജില്ല ആഫീസ് പത്തനംതിട്ടമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻനാലാം നിലപത്തനംതിട്ട,689645

8281118516

ആലപ്പുഴ

ശ്രീമതി.ലീല ദേവി

0477 - 2252312

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്ആലപ്പുഴഇരുമ്പു പാലം.പി.ഒആലപ്പുഴ, 688011

8281118504

കോട്ടയം

ശ്രീമതി.മേരി ജോർജ്

0481 - 2562073

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കോട്ടയം,സെന്റ്.ആന്റണീസ് കോംപ്ലക്സ്,നാഗമ്പടംകോട്ടയം, 686001

8281118492

ഇടുക്കി

ശ്രീ.സുനിൽ അഗസ്റ്റിൻ

0486 - 2222856

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്ഇടുക്കിരണ്ടാം നിലമിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ (ന്യൂ ബ്ലോക്ക്), തൊടുപുഴ.പി.ഒ, 685584

8281118481

എറണാകുളം

ശ്രീമതി.സിൻസിമോൾ ആന്റണി

0484 - 2422533

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്എറണാകുളം, പ്ലാനിംഗ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്മൂന്നാം നിലസിവിൽ സ്റ്റേഷൻകാക്കനാട്, 682 030.

8281118468

തൃശ്ശൂർ

ശ്രീ.ഷോജൻ.എ.പി.

0487 - 2361339

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്തൃശ്ശൂർസിവിൽ സ്റ്റേഷൻഅയ്യന്തോൾതൃശ്ശൂർ, 680003

8281118457

പാലക്കാട്

ശ്രീ.കെ.ശ്രീധര വാര്യർ

0491 - 2505106

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്പാലക്കാട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻപാലക്കാട്, 678001

8281118446

മലപ്പുറം

ശ്രീ. ഉസ്മാൻ ഷരീഫ് കൂരീ

0483 - 2734939

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്മലപ്പുറംസിവിൽ സ്റ്റേഷൻബി 2 ബ്ലോക്ക്മലപ്പുറം, 676 505

8281118435

കോഴിക്കോട്

ശ്രീ.വി.രാജേഷ്

0495 - 2370343

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ് കോഴിക്കോട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പി.ഒകോഴിക്കോട്, 673020.

8281118425

വയനാട്

ശ്രീ.ഇ.വി.പ്രേമരാജൻ

0493 - 6202633

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്വയനാട്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻകൽപ്പറ്റ നോർത്ത്വയനാട്, 673122

8281118417

കണ്ണൂർ

ശ്രീ. ജി.എസ്.രജത്

0497 - 2700405

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കണ്ണൂർഅഡീഷണൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ,  ഒന്നാം നിലകണ്ണൂർ, 670002

8281118408

കാസർഗോഡ്

ശ്രീ.രവീന്ദ്രൻ പലേരി

04994 - 256474

ജില്ല ആഫീസ്സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് വകുപ്പ്കാസർഗോഡ്ഡി.പി.സി.സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സ്സിവിൽ സ്റ്റേഷൻവിദ്യാനഗർ.പി.ഒകാസർഗോഡ്, 671123

8281118402

 

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON