തസ്തിക

പേരും ഉദ്യോഗപേരും

വിലാസം

ഫോൺ നമ്പർ

അപ്പലേറ്റ് ആഫീസർ

ശ്രീ.വി.പി.സറഫുദ്ദീൻ

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ(പി.പി.സി)

സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിവരകണക്ക് ഡയറക്ടറേറ്റ്, അഞ്ചാം നില, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ., തിരുവനന്തപുരം - 695033

0471-2306039

9447677487

സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ശ്രീമതി.എൽ.ശോഭനപിളള

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ (ഇവാലുവേഷൻ)

0471-2303404

9446858375

അസിസ്റ്റന്റ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഫീസർ

ശ്രീ.എ.മുരുകൻ

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ (ഐ.ഐ.പി)

 

0471-2303404

9497268791

 

 

RTI ACT 

2015

Transfer and Posting of Appellate Authority

2012

Kerala Service Act 2012

2005

Right to Information Act 2005 - English

Right to Information Act 2005 - Malayalam

Copyright 2017 Official website of Department of Economics & Statistics, Govt. of Kerala, Design & Developed by KELTRON